Luật Nhà ở mới: Bỏ điều kiện cư trú với người mua nhà ở xã hội

Luật Nhà ở sửa đổi có nhiều điểm mới, trong đó quy định điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã bãi bỏ điều kiện cư trú.