Trong “lò” đào tạo tiêm filler chui: “Mình tiêm gì lên mặt nó sao nó biết mà lo”

Theo “chủ lò”, tiêm cho khách - 1 vốn 10 lời, tiêm cho mẫu - thả ga pha tạp, bởi về cơ bản, cả khách và mẫu đều không biết được thứ bơm lên mặt mình là loại nào.